Chương 4: Factory Pattern & Abstract Factory Pattern (Phần 2)

Abstract Factory pattern là phương pháp tạo ra một Super-Factory dùng để tạo ra các Factory khác. Hay còn được gọi là Factory của các Factory. Abstract Factory Pattern là một Pattern cấp cao hơn so với Factory Pattern.

Tiếp tục đọc →