Chương 7: Adapter Pattern và Facade Pattern – Trở nên thích nghi (P1)

Adapter Pattern và Facade Pattern – Trong chương này, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những chiến-công-bất-khả-thi như ghép một cái chốt vuông vào một cái lỗ tròn. Hoàn toàn có thể khi chúng ta có các mẫu thiết kế. Bạn nhớ Decorator Pattern chứ? Chúng tôi bọc các đối tượng để cung cấp cho chúng trách nhiệm mới. Bây giờ, chúng tôi sẽ bọc một số đối tượng với một mục đích khác: để làm cho giao diện của chúng trở nên khác đi. Tại sao cần làm điều đó? Khi đó, chúng ta có thể điều chỉnh một thiết kế mong đợi một interface thành một lớp implements một interface khác (Adapter Pattern). Đó chưa phải là tất cả; Trong khi chúng tôi làm việc với nó, chúng tôi sẽ xem xét một mẫu khác bao bọc các đối tượng để đơn giản hóa interface của chúng (Facade Pattern).

Tiếp tục đọc →