Chương 6: Command Pattern – Đóng gói yêu cầu

Command Pattern – Đóng gói yêu cầu. Trong chương này, chúng tôi đưa việc đóng gói lên một cấp độ hoàn toàn mới: đóng gói lời gọi phương thức. Đúng vậy, bằng cách đóng gói lời gọi phương thức, Command pattern có thể kết tinh các phần xử lý để đối tượng gọi xử lý không cần phải lo lắng về cách thực hiện, nó chỉ sử dụng phương thức của chúng ta để hoàn thành nó. Với Command pattern, chúng ta cũng có thể thực hiện một số điều với các cách gọi phương thức được đóng gói này, như lưu chúng để ghi log hoặc tái sử dụng chúng để thực hiện undo trong code của chúng ta.

Tiếp tục đọc →