Chương 9: Iterator Pattern và Composite Pattern (P2)

Ở chương này, bạn sẽ tìm hiểu qua Composite Pattern:
Composite Pattern là mẫu cho phép kết hợp các đối tượng thành các cấu trúc cây để thể hiện hệ thống phân cấp.
Composite Pattern cho phép client xử lý các đối tượng đơn và các composite con theo cùng một kiểu.

Tiếp tục đọc →