Chương 3: Decorator Pattern – Đối tượng trang trí

Chỉ cần gọi chương này là “Thiết kế đôi mắt của bạn cho sự thừa kế” – Decorator Pattern.
Chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc lạm dụng thừa kế thường gặp và bạn sẽ học cách “trang trí” các lớp của mình khi runtime bằng cách sử dụng việc kết hợp (compose) các đối tượng. Tại sao à? Một khi bạn biết các kỹ thuật decorating (với Decorator Pattern), bạn sẽ có thể cung cấp cho các object của mình những hành vi mới mà không cần phải thay đổi code đối với các lớp bên trong.

Tiếp tục đọc →