Chương 12: Kết hợp design pattern – MVC Pattern – Mẫu của các mẫu (P2)

Đây là bí quyết để học MVC: MVC chỉ là một vài Design pattern khác được ghép lại với nhau. Khi bạn tiếp cận việc học MVC bằng cách xem xét các design pattern khác, thì đột nhiên MVC bắt đầu dễ hiểu.

Tiếp tục đọc →