Chương 8: Template Method Pattern

Chúng ta đang trên một chuỗi các đóng gói: chúng tôi đã đóng gói việc tạo đối tượng (Factory method), đóng gói lời gọi phương thức (Command), đóng gói giao diện phức tạo (Facade pattern), vịt, pizza … tiếp theo sẽ là gì? Với Template method pattern, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng gói các phần của thuật toán để các lớp con có thể tự móc (hook) vào một tính toán bất cứ lúc nào chúng muốn. Chúng tôi thậm chí sẽ tìm hiểu về một nguyên tắc thiết kế lấy cảm hứng từ Hollywood.

Tiếp tục đọc →